Mùa vụ chính

Ambrosia

Tháng 10 đến tháng 5

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Cortland

Tháng 10 đến tháng 7

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Honeycrisp

Tháng 10 đến tháng 7

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Jonagold

Tháng 10 đến tháng 6

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Red Delicious

Tháng 10 đến tháng 7

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Sonya

Tháng 11 đến tháng 5

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

SweeTango®

Tháng 9 đến tháng 4

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com