Evangeline Orchards

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Chúng tôi là thế hệ thứ tư làm việc tại trang trại gia đình. Chúng tôi đã làm nông nghiệp được 13 năm.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích của Allen là Sweetango®, của Kelly là Ambrosia, còn con trai Joseph của chúng tôi thích Cortland.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com