Chính sách bảo mật

 1. Giới Thiệu
  • Đây là chính sách quyền riêng tư cho scotiangoldapples.vn. Trang web này được vận hành bởi Scotian Gold (chúng tôi, chúng ta và của chúng ta). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của quý vị. Chúng tôi biết rõ rằng quý vị không muốn thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi được chia sẻ bừa bãi, do đó chúng tôi sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, cũng như quý vị sẽ có những quyền kiểm soát nào.
  • Chính sách này được áp dụng cho đến hiện tại khi chúng tôi đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang web.
  • “Dữ liệu cá nhân”, như được định nghĩa tại Điều 4(1) trong Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR), là về “bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận diện (‘chủ thể’)”.
  • Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web. Quý vị sẽ được yêu cầu đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie khi lần đầu tiên quý vị truy cập trang web của chúng tôi, điều này rất quan trọng nhằm tối ưu hóa việc triển khai các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Trang web sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư, điều này tác động đến quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.
 2. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau đây về quý vị:
  • thông tin (chẳng hạn như tên, địa chỉ IP, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính và số điện thoại của quý vị) mà quý vị đã cung cấp khi hoàn thành các biểu mẫu trên trang web, bao gồm đăng ký người dùng trên trang web, đăng ký bất kỳ dịch vụ nào, tải lên hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào, hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào;
  • thông tin liên hệ mà quý vị gửi cho Scotian Gold, ví dụ: báo cáo một sự cố để được hỗ trợ, gửi yêu cầu hoặc bình luận về trang web hoặc nội dung của trang web. Trang web có thể tạo siêu dữ liệu liên quan đến thông tin liên hệ mà quý vị đã thực hiện bằng các biểu mẫu liên lạc;
  • thông tin từ các cuộc khảo sát mà đôi khi có thể được Scotian Gold tiến hành trên trang web dành cho các mục đích nghiên cứu, nếu quý vị chọn tham gia;
  • thông tin chi tiết về những lần quý vị truy cập trang web, các nguồn tài nguyên mà quý vị truy cập hay bất kỳ dữ liệu nào được quý vị tải xuống; thông tin việc làm nếu quý vị gửi Đơn Xin Việc cho chúng tôi, hoặc thông tin khác về lịch sử việc làm của quý vị liên quan đến vị trí tuyển dụng được quảng cáo hoặc một cuộc thăm dò tin tức chung về các cơ hội việc làm tại Scotian Gold.
  • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình. Dữ liệu dịch vụ có thể được xử lý dành cho các mục đích vận hành trang web, cung cấp dịch vụ, đảm bảo an ninh, duy trì các bản sao lưu và giao tiếp với quý vị và các bên thứ ba.
  • Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong các biểu mẫu yêu cầu mà quý vị gửi cho chúng tôi về những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu khi cần thiết để thực thi hoặc biện minh trước các khiếu nại pháp lý, trong hoặc ngoài tòa án. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ và khẳng định các quyền hợp pháp.
  • Điều 6 trong Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR) nêu rõ: “Việc xử lý sẽ chỉ hợp pháp nếu và trong phạm vi áp dụng ít nhất một trong những điều sau: […] việc xử lý là cần thiết khi những lợi ích hợp pháp được bên kiểm soát hoặc bên thứ ba hướng tới, trừ trường hợp những lợi ích đó đi ngược với lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu khi họ yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi chủ thể của dữ liệu là trẻ nhỏ”.
  • Trang web thu thập dữ liệu về mức sử dụng. Dữ liệu về mức sử dụng có thể được xử lý nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng dành cho quý vị, và để phân tích việc sử dụng trang web. Cơ sở pháp lý để chúng tôi tiến hành xử lý là sự đồng ý rõ ràng của quý vị HOẶC dựa trên những lợi ích hợp pháp.
  • Quý vị không có nghĩa vụ phải cung cấp những thông tin này. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn từ chối cung cấp thông tin, quý vị có thể không nhận được một số dịch vụ nhất định. Dữ liệu của quý vị sẽ được chúng tôi lưu trữ trong một khoảng thời gian dài cho đến khi i) Scotian Gold cho rằng không còn cần thiết phải lưu trữ thông tin của quý vị nhằm đáp ứng mục đích của người dùng; hoặc ii) nhận được một yêu cầu xóa dữ liệu chính thức.
  • Vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ người nào khác cho chúng tôi thông qua trang web, trừ khi quý vị được họ cho phép một cách rõ ràng.
 3. Thông tin này được sử dụng như thế nào?
  • Scotian Gold sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp để: nhận diện khách truy cập vào trang web; cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị các dịch vụ và thông tin mà quý vị yêu cầu thông qua trang web; kiểm tra quá trình tải xuống dữ liệu từ trang web; xác minh các giao dịch tài chính (nếu có liên quan); cải thiện bố cục và/hoặc nội dung cho các trang trên trang web của chúng tôi, đồng thời tùy chỉnh để phù hợp với người dùng; thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học của người dùng; và gửi cho quý vị những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích với quý vị, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, miễn là quý vị đã cho biết quý vị không phản đối việc được liên hệ vì những mục đích này.
  • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không liên hệ với quý vị về những thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký đối với bất thông tin liên lạc nào được gửi cho quý vị. Quý vị cũng có thể thực thi quyền của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các chi tiết liên lạc ở cuối chính sách quyền riêng tư này.
 4. Dữ liệu của quý vị an toàn đến mức nào?
  • Scotian Gold rất coi trọng việc bảo mật tất cả thông tin nhận dạng cá nhân được liên kết với người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật để bảo vệ nhằm chống lại việc mất dữ liệu, sử dụng sai mục đích và thay đổi thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi được xem xét và nâng cao định kỳ khi cần thiết và chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin người dùng. Dữ liệu người dùng được lưu trữ trên trang web của chúng tôi được mã hóa. Mặc dù chúng tôi không thể chắc chắn hay đảm bảo rằng việc mất dữ liệu, sử dụng sai mục đích và thay đổi thông tin cá nhân sẽ không xuất hiện, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực phù hợp để ngăn chặn điều này. Trong trường hợp có khả năng xảy ra tình trạng vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho Cơ quan Giám sát và các chủ thể dữ liệu liên quan trong vòng 72 giờ kể từ khi chúng tôi biết về hành vi vi phạm, theo Điều 33 và 34 trong Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung.
  • Quý vị nên nhớ rằng việc truyền tải thông tin qua Internet chưa bao giờ an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho những thông tin mà quý vị truyền tải đến trang web và quý vị phải tự chịu rủi ro cho bất kỳ hoạt động truyền tải nào.
  • Quý vị nên đóng trình duyệt khi kết thúc phiên người dùng của mình để đảm bảo người khác không thể truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị nếu quý vị sử dụng máy tính dùng chung hoặc máy tính ở nơi công cộng.
 5. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với ai?
  • Scotian Gold có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (bao gồm cả các công ty con) khi cần thiết dành cho các mục đích đã đề ra và theo cơ sở pháp lý được nêu trong chính sách này.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho bên bảo hiểm và tư vấn pháp lý của chúng tôi, khi cần thiết và hợp lý vì mục đích bảo hiểm, quản lý rủi ro, xin lời khuyên hoặc thành lập, thực thi hay biện minh trước các khiếu nại pháp lý.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân được giới hạn cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ trong chừng mực cần thiết và hợp lý nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên quan đến các giao dịch tài chính, thương mại điện tử được xử lý thông qua trang web HOẶC được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi: Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu giao dịch của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi khi cần thiết cho mục đích xử lý thanh toán, hoàn tiền và xử lý truy vấn.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị với một số nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ bên thứ ba, qua đó họ có thể liên hệ với quý vị để cung cấp, tiếp thị và bán cho quý vị các loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên quan, khi cần thiết và được cho phép nếu không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp. Bất kỳ bên thứ ba nào được chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị đều sẽ đóng vai trò như một bên kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu; và khi liên hệ với quý vị, các bên thứ ba sẽ cho phép quý vị truy cập chính sách quyền riêng tư của riêng họ, chính sách này sẽ chi phối mối quan hệ về mặt dữ liệu giữa quý vị và bên thứ ba.
 6. Đưa dữ liệu cá nhân của quý vị ra quốc tế: Nếu đồng ý với chính sách này, quý vị xác nhận rằng dữ liệu của quý vị có thể có sẵn, thông qua Internet, trên khắp thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng (hoặc sử dụng sai mục đích) những dữ liệu cá nhân đó ngoài các biện pháp bảo vệ được nêu ở đây.
 7. Diễn đàn công khai
  • Trang web có thể cung cấp phòng trò chuyện, diễn đàn, bảng tin và/hoặc nhóm tin tức cho người dùng. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ tại những nơi này đều trở thành thông tin công khai và quý vị nên thận trọng khi sử dụng những thông tin này và không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
 8. Giữ lại thông tin của quý vị
  • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi xử lý đều sẽ không được giữ lại lâu hơn mức cần thiết.
  • Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi không thể xác định cụ thể khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được lưu trữ. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xác định khoảng thời gian lưu trữ dựa trên mục đích của việc lưu trữ dữ liệu đó, như được mô tả trong phần 3 của chính sách bảo mật này. Sau khi chúng tôi cho rằng khoảng thời gian sử dụng dữ liệu đã hoàn tất, thì dữ liệu sẽ không được giữ lại nữa.
 9. Quý vị chấp thuận các điều khoản này.
  • Khi sử dụng trang web, quý vị đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư này. Scotian Gold có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian bằng cách phát hành phiên bản chính sách đã sửa đổi trên trang web.
  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách phát hành một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi.
 10. Quyền của quý vị
  • Quý vị có quyền hợp pháp đối với bản sao của tất cả thông tin cá nhân về quý vị do chúng tôi nắm giữ. Quý vị cũng có quyền sửa bất kỳ sai sót nào trong những thông tin đó. Như đã đề cập ở trên, quý vị có quyền ngăn cản chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, đối với thông tin cá nhân về quý vị do chúng tôi nắm giữ, quý vị cũng có thể yêu cầu xóa chúng khỏi hồ sơ của chúng tôi mà không được chậm trễ quá mức, tuân theo Điều 17 trong Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung.
  • Các quyền chính của quý vị theo luật bảo vệ dữ liệu là:
   • quyền được truy cập;
   • quyền được sửa đổi;
   • quyền được xóa;
   • quyền được giới hạn xử lý;
   • quyền được phản đối xử lý;
   • quyền được sở hữu dữ liệu lưu động;
  • Quý vị có quyền xác nhận liệu chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của quý vị hay không, và chúng tôi có quyền truy cập dữ liệu cá nhân đó hay không.
  • Trong những trường hợp nhất định, quý vị có quyền khiếu nại với Cơ quan Giám sát. Quý vị có quyền làm như vậy nếu nơi thường trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm của quý vị là tại một quốc gia thành viên của Liên Minh Châu Âu (EU).
  • Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị là sự đồng ý, như đã giải thích ở trên, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước thời điểm rút lại sự đồng ý.
  • Quý vị có quyền nhận dữ liệu của mình từ chúng tôi ở định dạng rõ ràng và máy có thể đọc được. Tuy nhiên, quyền này sẽ không được áp dụng nếu chúng tôi cho rằng nó có thể ảnh hưởng xấu đến quyền và sự tự do của người khác.
 11. Cookie
  • Cookie là những phần thông tin mà một trang web sẽ chuyển vào ổ cứng của quý vị để lưu trữ và đôi khi để theo dõi thông tin về quý vị. Hầu hết các trình duyệt web đều tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, quý vị có thể thay đổi trình duyệt của mình để ngăn chặn điều đó. Tuy nhiên, quý vị có thể không tận dụng được hết ưu điểm của một trang web nếu quý vị làm như vậy. Cookie được dành riêng cho máy chủ đã tạo ra chúng và không thể bị truy cập bởi các máy chủ khác, có nghĩa là chúng không thể được sử dụng để theo dõi hoạt động của quý vị trên web. Mặc dù chúng có thể nhận diện máy tính của người dùng, nhưng cookie không nhận diện người dùng hoặc mật khẩu về mặt cá nhân và không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.
  • Hầu hết các trình duyệt đều cho phép quý vị từ chối sử dụng cookie và xóa cookie. Các phương pháp có thể khác nhau tùy theo trình duyệt của quý vị và loại cookie, nhưng liên kết này có thể giúp quý vị chặn và xóa cookie. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 12. Liên hệ chúng tôi
1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com